Regin gudarnas återkomst

Jag tänkte skriva lite rollspels regler, baserade på FATE.

Eder

När man svär en ed talar man Sanning, ens arketyp är fullt närvarande och man håller det man lovar. Att svära en ed knyter an till traditioner och krafter som de rådande hade innan de fördrevs och i urminnes tider. Att ha svurit eder gör dig mer gudomlig då den binder din essens i världen och fungerar som en ankare.

Att ha svurit många eder status faktor som gör en mer gudomlig och antas var en ärlig person.

##Hemliga Eder En inte lika respekterad förekomst av eder. Svärs inte publikt innbörden av eden är då okänd för alla utom de insvurna.

##Avsvärande av eder Eden är framförallt socialt bindande, man kan göra ett medvetet val att avsvära dem eller även bryta dem. Avsvärande görs publikt om eden svurits publikt. Hemliga eder avsvärs inför de man svurit den till eller publikt. Brytande av eder sker när karaktären bryter mot edens ord.

##Brytande av eder Man har suverän tolkningsföreträde till eden man själv svurit. Men om man inte håller ordet som man själv tolkar det

##Eders metafysiska spår Regin kan se om någon svurit en ed, avsvurit en ed. Eller brutit en ed. De som bevitnar en ed sväras kan se även senare om just den eden fortfarande är aktiv, avsvurits eller brutits. Om någon bruit många eder kan det börja bli svårt att se spår av andra eder. Man kan normalt sätt inte se vad eden innebär.

##Panteon Eder När man går med i en Panteon svär man i regel en ed för att binda sig samman. Detta görs även om man traditionellt sätt hört ihop. Dessa sällskap kan sedan i grupp få respekt av andra.

Panteoner kan även svära eder antingen som grupp eller via reperesentater till andra aktörer, beroende på hur de svurits samman. Dessa eder är lika bindande så länge man tillhör den panteoner. Man avsvär sig en grupp på samma sätt som andra eder.

Eder kan även sväras till och mellan panteoner.

##Skuld Eder De rådande är bundna av de tjänster de är skyldiga andra. Genom att svära en ed om skuld för tjänster man gjort är man i beroende ställning tills skulden är återbetald. Om man bryter en skuld ed kan alla sannseende rådande känna av det.

##Special fall ###Eder i världsfickor Eder kan sväras i värdsfickor. De fungerar då inte som ankare till världen utan till världsfickan. Skulle världsfickan upphöra, upplöses eden med den.

###Avskrämandet Under avskärmandet, upplöstes i princip alla eder, skulder och löften. Spår av dessa och tidigare avsurna löften har oftast försvunnit helt. Även de sår som bildas när man bryter eder har ti de flesta fall läkt.

comments powered by Disqus